เสวต สมิทธาภิรดี

Picture1
นายเสวต สมิทธาภิรดี
Savait Samittapiradee
วัน เดือน ปี เกิด :10 กุมภาพันธ์ 2487

 

Picture3ประวัติการทำงาน
ปี 2506 – 2511 ฝึกทำงานที่ย่านบ้านหม้อ
ปี 2512 – 2514 รับเหมาผลิตเครื่องประดับแบบรายชิ้น
ปี 2515 – 2540 ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน (บริษัท บิวตึ้เจมส์ จำกัด)
ปี 2541 – 2543 รับผลิตเครื่องประดับ
ปี 2544 – 2547 ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน (บริษัท เจนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด)
ปี 2548 – 2558 ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน (บริษัท เจนเนอรัลซิลเวอร์แอนด์โกลด์ จำกัด)
ปี 2553 – 2558 กรรมการผู้จัดการ (บริษัท เซ็นเตอร์คร๊าฟ จิวเวลรี่ จำกัด)

Picture4บทบาททางสังคม
– คณะอนุกรรมการแข่งขันฝีมือแห่งชาติ สาขา เครื่องประดับ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)วันที่ 7 มี.ค. 2537
– คณะกรรมการดำเนินการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ (กรมอาชีวศึกษา) วันที่ 14 มี.ค. 2537
– คณะทำงานยกร่างและทำหลักสูตรสาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี ระบบทวิภาคี (กรมอาชีวศึกษา) ลงวันที่ 11 เม.ย. 2537
– คณะทำงานยกร่างและทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี ระบบทวิภาคี (กรมอาขีวศึกษา) วันที่ 6 มิ.ย.2537
– ประธานชมรมช่างทองไทย 2537
– ประธานชมรมช่างเครื่องประดับไทย 2545-2556
– นายกสมาคมช่างทองไทย 2551-2557

 

Picture6ตัวตน และผลงานจากสายอาชีพ
– ใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด และ ทีมงาน ผลงานชนะเลิศ รางวัลที่ 3 ประเภท แหวน (กรมพาณิชย์สัมพันธ์) 12 ต.ค. 2526
– ใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด และ ทีมงาน ผลงานชนะเลิศ รางวัลชมเชย ประเภท สร้อยสังวาลย์ (กรมพาณิชย์สัมพันธ์) 12 ต.ค. 2526
– ใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด และ ทีมงาน ผลงานชนะเลิศ รางวัลชมเชย ประเภท เข็มกลัด (กรมพาณิชย์สัมพันธ์) 12 ต.ค. 2526
– ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะ ผลงานดีเด่น แผนกช่างรูปพรรณ ( บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคเตอรี่ จำกัด)วันที่ 31 ธ.ค. 2522
– ใบประกาศเกียรติคุณให้ อ.เสวต ในฐานะ ผลงานดีเด่น ในการสร้างแบบและควบคุมแบบรูปพรรณ ( บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคเตอรี่ จำกัด)วันที่ วันที่ 9 ก.ย. 2528
– เป็นผู้คิดค้นเทคนิคการปั้นโครงสร้างเครื่องประดับ ด้วยดินน้ำมัน ก่อนการขึ้นแม่พิมพ์ ได้อย่างสวยงามเป็นผู้ชักนำเพื่อน ๆ ลูกหลาน จากอำเภอ ปักธงชัย และอำเภอใกล้เคียง มาทำงานด้าน อัญมณี

 

Picture5ประสบการงานวิชาการ
– วิทยากร จะเป็นช่างทองที่ดีได้อย่างไร (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) วันที่ 25 พ.ค. 2531
– วิทยากร บรรยายเรื่องแนวทางในการดำเนินชีวิต (โรงเรียนวัดเทพลีลา) วันที่ 2 มี.ค. 2536
– จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาศิลปหัตถกรรม (กรมอาชีวศึกษา)วันที่ 1 ตุลาคม 2535
– วิทยากรช่างรูปพรรณและช่างเครื่องประดับอัญมณี (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี) วันที่ 17 ก.ค. 2535
– วิทยากรสัมมนาอาจารย์สอนงานอัญมณีและเครื่องประดับ จากสถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิค (กรมอาขีวศึกษา) วันที่ 14 มี.ค. 2537
– สัมมนาครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทวิภาคี (กรมอาขีวศึกษา) วันที่ 21 ก.ย. 2537
– อาจารย์พิเศษด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (กรมอาขีวศึกษา) วันที่ 21 ก.ย. 2537
– อาจารย์พิเศษสอน สาขาวิชาวัสุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ)วันที่ 13 ต.ค. 2537

สาส์น จากท่านอาจารย์ฝ้าย

ถึง   ช่างเครื่องประดับไทยทุกคนทุกแขนง
เราเป็นคนไทย เรารักชาติไทย เรารักวิชาชีพช่างเครื่องประดับไทย ถึงเวลาแล้วที่ช่างเราทุกคน ต้องช่วยกันสร้างสรรค์ พัฒนาวิชาชีพนี้ ให้ทันยุค ทันสมัย ก้าวไกล เป็นผู้นำ เพราะฉะนั้น ช่างเราทุกคน ต้องแสดงออก ถึงความร่วมมือร่วม แรง ร่วมใจกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แล้วถ่ายทอด วิชาช่างที่ถนัด ให้กันและกัน แค่นี้แหละ
ช่างเครื่องประดับไทยทุกคน ก็จะมีระเบียบ มีวินัย มีเทคนิค มีฝีมือ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความสุข

ช่างไทยไม่พัฒนา ความล่าช้าจะปรากฎ
ช่างไทยไม่ก้าวหน้า วันเวลาก็จะหมด
ช่างไทยต้องไขว่คว้า ให้ทันเวลาที่กำหนด

ขอบคุณ
เสวต สมิทธาภิรดี (อ.ฝ้าย)

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.