เข้าพบผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2561

1.ชื่อกิจกรรม: เข้าพบผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ2.วันที่ 26 ธันวาคม 25613.เวลา : 9.30-12.00น.4.สถานที่: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ อาคารไอทีเอฟ ชั้น65.รายละเอียด: สมาคมช่างทองไทย เข้าพบ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อพบปะ พูดคุย ถึงการดำเนินงานร่วมกันในปี 2562 ทั้งนี้เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางสมาคมได้มอบกระเช้าแก่คณะของ GIT และ คณะของ GIT ได้มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการสมาคมที่ได้ร่วมประชุมอีกด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้1.นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคม2.นายมงคล มณีสินธพ อุปนายก43.นายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการ4.นายไวพจน์ มณีโนนโพธิ์ กรรมการ5.นางดารณี พงษ์สาระนันทกุล กรรมการ

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.