อนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท

นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท (แก้ว)

อนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท (แก้ว)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเจียระไนพลอย และการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ

ประวัติการทำงาน
ปี 2524 เริ่มต้นจากการเป็นช่างเจียระไนพลอย ร้านมณีพาณิชย์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
ปี 2530-2533 หัวหน้าฝ่ายงานเฉพาะ(ไร้หนาม) บริษัท เจมเทค ไทยแลนด์ จำกัด
ปี 2534-2538 ผู้ควบคุมสายงาน (supervisor) บริษัทจิวเวลเทค อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
ปี 2538-2547 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต และกรรมการบริหาร บริษัทฮูเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปี 2547 –ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์วัน จิวเวล แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด (ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี)

งานวิชาการ
• คณะกรรมการที่ปรึกษากาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กรมอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ 2548
• คณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาเครื่องประดับและอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง
• คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานอาชีพ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 2547-2552 ตามโครงการพัฒนาระบบ
• จัดทำสื่อประกอบการสอนโครงการสอนวิชาชีพแก่ผู้พิการทางการได้ยิน (หูหนวก-หูตึง) มิถุนายน ปี2549
• คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 9 มีนาคม 2552
• คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ(ประดับ อัญมณีระดับ1)
• คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ(ประดับ อัญมณีระดับ1)

งานวิทยากร
• วิทยากรในโครงการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ของกระทรวงศึกกษาธิการ
• วิทยากรฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
• วิทยากรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.เขตบางนา 3 กันยายน 2555
• วิทยากรการกำหนดมาตรฐานอาชีพ ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 9 ตุลาคม2555
• วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 30 กรกฏาคม 2556
• วิทยากรประจำ โรงเรียนฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ
• วิทยากรประจำ ศูนย์ภาษา อีซี่เบอร์มิส

หน้าที่ในสังคม
• คณะกรรมการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หอการค้าไทย 2548-2556
• คณะอนุกรรมการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หอการค้าไทย 2556-2558
• อนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• อนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ช่างเครื่องประดับอัญมณี) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
• ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
• ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ วาระ2550-2560
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมช่างทองไทย
• ที่ปรึกษาศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มิส

 

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.