หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่

สมัครที่นี่

หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่

หลักสูตรนี้ จัดทำขึ้นภายหลังจากได้จัดอบรม หัวหน้างานหลายรุ่น ให้กับองค์กร แค่พบว่า หัวหน้างานส่วนใหญ่ที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็น หัวหน้างานที่เก่งได้ ยังคงทำหน้าที่ได้ต่ำกว่าความคาดหวังที่ผู้บริหารองค์กรต้องการว่าหัวหน้างานควรจะทำได้ จึงมีการปรับหลักสูตรใหม่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เป็นหัวหน้างานที่เก่งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้
 คุณลักษณะ 5 ประการของการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ (มุ่งมั่น, ชอบความท้าทาย, เน้น
คุณภาพ, ใกล้ชิดกับทีมงานและรับผิดชอบ)
 กรณีศึกษา วิธีการปฏิบัติงานของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
 จะคัดเลือกพนักงานอย่างไรให้ได้คนที่ใช่
 การบริหารงานประจำวันให้ได้ประสิทธิภาพ
 เมื่อต้องสั่งงาน อย่างไร จะได้งานและได้ใจ
 เทคนิคการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูด แต่ต้องเรียนรู้การฟังด้วย
 วิธีการวางแผนงานด้วย SMART
 การใช้จิตวิทยาจูงใจพนักงานให้เพิ่มผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน
 การใช้เทคนิค Morning Meeting เพื่อสร้างพลังให้ทีมงาน
 เมื่อต้องสอนงานให้ได้ผลจะต้องรู้อะไรบ้าง
 วิธีการประเมินผลงานลูกน้องให้ได้ความถูกต้องสมบูรณ์แบบ
 การจัดทำแผนความก้าหน้าของหัวหน้างาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประสบความสำเร็จ

หัวหน้างานจำนวนมาก ไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เป็นเพราะการขาดแรงจูงใจ (Motivation) ในการที่จะทำงานให้ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิต จึงมักจะทำงานไปวัน ๆ หลักสูตรนี่มุ่งสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าอบรม ให้รู้จักการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ หัวหน้างาน

ระยะเวลา 2 วัน (8.30-16.00น.)
ผู้เข้าอบรม รุ่นละ 25-30 คน

วิธีการอบรม
 บรรยาย
 กิจกรรมกลุ่ม
 กิจกรรมประกอบการอบรม
 แบบสอบถาม
ผลคาดว่าจะได้รับ
 ผู้เข้าอบรมทุกคนเข้าใจถึงหน้าที่หลักของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน
 ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองเพื่อประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้างาน
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการเรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานในความรับผิดชอบได้มากยิ่งขึ้น
 องค์กรได้พัฒนาและเติบโตอย่างดียิ่ง ตามที่ผู้บริหารคาดหวัง

DOWNLOAD รายละเอียด

ติดต่อสมัครได้ที่

สมาคมช่างทองไทย 02-0196048

หรือ 083-2928299 (เจ้าหน้าที่สมาคม)
065-1842769 นายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการ

สมัครที่นี่

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.