สรุปการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2559 สมาคมช่างทองไทย

วิสามัญ2-2559-2วาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                คุณบุญเลิศ : กระบวนการสร้างฐานความรู้ควรมีการพัฒนาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักสูตรคำขวัญ : สืบสานพัฒนาช่าง สร้างสรรค์งานแผ่นดิน ก่อเกิดธุรกิจทองไทยและเครื่องประดับ
เป้าหมาย : ให้ช่างสามารถก่อเกิดเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้  ให้ช่างและผู้ประกอบการช่างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อัตลักษณ์ช่างไทย : เป็นสิ่งที่ต้องมีการถ่ายทอด มีคุณค่า เป็นของทุนทางวัฒนธรรมของไทย ที่โดดเด่นในสังคมโลก ภูมิปัญญา  เป็นทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด
                ผลการประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2   เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม  ประจำปี 2559-2561
                ขวัญกัญญฉัตร : อ่านกฎระเบียนสมาคมช่างทองไทย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์, คณะกรรมการและสมาชิกสมาคม และการเลือกตั้ง
                คณะกรรมการ : คุณบุญเลิศ เสนอจำนวนคณะกรรมการ 15 ท่าน , คุณมงคล เสนอ 11 ท่าน  คุณสเวต แนะนำว่าจำนวนเสนอให้มีข้อดีข้อเสียต่างๆกัน  แต่ไม่ได้ผิดทั้งหมด  แล้วใช้วิธีการแบ่งการทำงาน คณะกรรมการจัด  คุณอนุรัตน์ เสนอจำนวนคณะกรรมการ 13 ท่าน
                ผลการประชุม : มติเอกฉันท์ จำนวนคณะกรรมการ 13 คน
                กรรมการดำเนินการเลือกตั้ง : คุณขวัญ, คุณสิรวิทย์, คุณปภาดา
                รายชื่อคณะกรรมการ :   มีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 18 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คะแนนเข้ากรรมการ ตำแหน่ง  หมายเหตุ
1. นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ได้รับคะแนน 25 คะแนน นายกสมาคม
2. นายมงคล มณีสินธพ ได้รับคะแนน 25 คะแนน เลขาธิการสมาคม
3. นายโชคชัย  อัศวกาญจนกิจ ได้รับคะแนน 24 คะแนน อุปนายกสมาคม
4. นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ ได้รับคะแนน 25 คะแนน อุปนายกสมาคม
5. นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ ได้รับคะแนน 22 คะแนน กรรมการยังไม่ระบุตำแหน่ง
6. นายณัฐวุฒิ พูนผล ได้รับคะแนน 12 คะแนน กรรมการยังไม่ระบุตำแหน่ง
7. นายสุรชัย  พรสมิทธิกุล ได้รับคะแนน 19 คะแนน นายทะเบียน
8. นายประสานชัย  ตรึงจิตวิลาศ ได้รับคะแนน 20 คะแนน อุปนายกสมาคม
9. นายสวัสดิ์ จิตดอน ได้รับคะแนน 19 คะแนน กรรมการยังไม่ระบุตำแหน่ง
10. นางดารณี พงษ์สาระนันทะกุล ได้รับคะแนน 18 คะแนน กรรมการยังไม่ระบุตำแหน่ง
11. น.ส.ขวัญกัญญฉัตร เจริญสุขศิริภาธร ได้รับคะแนน 23 คะแนน เหรัญญิก
12. นายยงยุทธ รัตนปัญญา ได้รับคะแนน 17 คะแนน กรรมการยังไม่ระบุตำแหน่ง
13. นายสิรวิชญ์ สายทอง ได้รับคะแนน 15 คะแนน กรรมการยังไม่ระบุตำแหน่ง
14. นายธีระพัฒน์ ได้รับคะแนน 9 คะแนน คะแนนไม่ได้รับคัดเลือก
15. นายรุ่งวิทย์  เติมพิทยาเวชน์ ได้รับคะแนน 8 คะแนน คะแนนไม่ได้รับคัดเลือก
16. นายไวพจน์ มณีโนนโพธิ์ ได้รับคะแนน 10 คะแนน คะแนนไม่ได้รับคัดเลือก
17. นายจีรศักดิ์ สร้อยคำ ได้รับคะแนน 9 คะแนน คะแนนไม่ได้รับคัดเลือก
18. นายประหยัด ได้รับคะแนน 2 คะแนน คะแนนไม่ได้รับคัดเลือก

                ผลการประชุม : ลงคะแนนเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 3   เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมประจำปี 2558 ถึงปัจจุบัน
                ผลการประชุม : รับทราบ

วาระที่ 4   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ครั้งที่ 1/2559
                ผลการประชุม : มติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การรับรองการเงินของสมาคม  ประจำปี 2558
                สริวิทย์ : รายงานงบการเงินของสมาคม  แจ้งว่าการอนุมัติงบปี 2558 ช้าเกินไป  ปี 2559 ควรมีการจัดประชุมและอนุมัติงบก่อนในเดิอน เมษายน 2560 เพื่อยี่นงบให้ทันในเดือน พฤษภาคม   และแจ้งสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาษี
                ผลการประชุม : มติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

5.2 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
                ประธาน : แจ้งขอแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี  นางสาววิมล   สฐิวณิช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7840
                ผลการประชุม : มติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

5.3 สรุปงานบางกอกเจมส์  แอนด์ จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 58  ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2559
                มงคล : งานบางกอกเจมส์ เปิดงานวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559

  1. เชิดชูครูช่าง
  2. สาธิตการทำงาน ต้องการสื่อศิลป์ ขั้นตอน
  3. การสลักดุนทอง
  4. การขึ้นตัวเรือน
  5. การเจียรนัย
  6. การขึ้นแว๊กซ์
  7. การแนะนำการทำโลหะรูปพรรณใหม่ เช่น โมกุเม่ กาเน่
  8. การนำสินค้ามาแสดง มีตู้แสดงสินค้า 8 ใบ
  9. การประชาสัมพันธ์สมาคม

                คุณธนกฤต : สอบถามเรื่องการจัดงานไม่ให้ขายสินค้า  คุณมงคลอธิบายแนวทางให้ข้อมูล และสามารถเจรจาธุรกิจได้
                ที่ประชุม : มีคุณยงยุทธจัดการ เสนอสินค้าที่จะจัดแสดง  ได้แก่ แหวนปรับขนาดได้, โมกุเม่ กาเน่, โป่งคาม  และเครื่องประดับอื่นๆ
                ณัฐวุฒิ : นำเสนอการนำธุรกิจเข้าสู่ OTOP มีขั้นตอนตั้งแต่จดทะเบียนพาณิชย์ และนำธุรกิจเข้าสู่ OTOP เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ
                ผลการประชุม : รับทราบ

วาระเพิ่มเติม
                คุณบุญเลิศ : ขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในข้อวาระของนายก “นายกสมาคมมีวาระละ 2 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย” และคุณขวัญเพิ่มเติม “เว้นเสียแต่ที่ประชุมใหญ่เห็นเป็นอย่างอื่น”
                ผลการประชุม : มติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

                คุณสเวต : เสนอสรุปให้ ชมรมช่างทองไทยและเครื่องประดับ สังกัดภายใต้สมาคมช่างทองไทย
                ผลการประชุม : รับทราบ และมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

————— ปิดการประชุม —————

Invalid Displayed Gallery

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.