สมาคมช่างทองไทย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมาคมช่างทองไทย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00น. ณ พระบรมมหาราชวัง โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมสวดพระอภิธรรม ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรม
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00น.(เช้า)

ประธาน 8 ท่าน

1.นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช. นายกสมาคม
2.นายเสวต สมิทธาภิรดี. อดีตนายกสมาคม
3.นายประสานชัย ตรึงจิตวิลาศ อุปนายกฯ 2
4.นายวีรพงศ์ เกษดำรงค์พาณิช กรรมการ
5.นายมงคล มณีสินธพ. เลขาธิการ
6.น.ส.ขวัญกัญญฉัตร เจริญสุขศิริภาธร เหรัญญิก (สำรอง)
7.นางดารณี พงษ์สาระนันทกุล กรรมการ (สำรอง)
8.ว่าที่ร้อยตรี ปฏิมากร คุ้มเดช ที่ปรึกษานายกสมาคม (สำรอง)

ผู้เข้าร่วมอีก 9- 45 ท่าน
9.นายอนุรัตน์ เขมานิฎฐาไท ที่ปรึกษาสมาคม
10.นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ อุปนายกฯ1
11.นายสุรชัย พรสมิทธิกุล นายทะเบียน
12.นายสิรวิชญ์ สายทอง ปฏิคม
13.นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ ประชาสัมพันธ์
14.นายสวัสดิ์ จิตดอน กรรมการ
15.นายยงยุทธ รัตนปัญญา กรรมการ
16.นายพิสุทธิ์ อัจฉริยาภิมุข กรรมการ
17.นางนวพร เขมานิฎฐาไท สมาชิก
18.นายสุเมธ มากเพ็ง สมาชิก
19.นายพีระพล คล้ายณรงค์ สมาชิก
20.นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวชน์ สมาชิก
21.น.ส.รุ่งอรุณ สุวรรณชาโต สมาชิก
22.นางสุวิมล เผ่าเวียงคำ สมาชิก
23.น.ส.พลอยนภัส นิภัทร์ทวีรัฐ สมาชิก
24.นางกฤตยาภรณ์ มงคลประดิษฐ. สมาชิก
25.น.ส.สิริพร ตั้งจิตเจริญกิจ สมาชิก
26.น.ส.ธันยพร ไชยแสง สมาชิก
27.น.ส.พนัชกร ทัพธานี สมาชิก
28.นางภาวินี เกษแก้วเกี้ยง สมาชิก
29.นายทวี อินชัยบูรณ์ สมาชิก
30.นางปัทมา สิริภัทรวณิช สมาชิก
31.นางวรลักษณ์ รีส์ สมาชิก
32.นายมงคล จิวะเจริญ สมาชิก
33.นางนงเยาว์ จิวะเจริญ สมาชิก
34.นายคณาวุฒิ จิวะเจริญ สมาชิก
35.นายคณิต จิวะเจริญ สมาชิก
36.น.ส.ปภาวรินทร์ ตันติพนารัตน์. สมาชิก
37.นางดวงพร สุภาพงศ์พาณิช สมาชิก
38.นางพรม วงศ์วิทย์ สมาชิก
39.นางจินตนา วงศ์วิทย์ สมาชิก
40.นางสำเนียง แป้นกลัด สมาชิก
41.นางนวลปราง วงศ์กังวาน สมาชิก
42.นายมานิต มณีสินธพ สมาชิก
43.นายธนิน มณีสินธพ สมาชิก
44.นางลัดดาวัลย์ จิตดอน สมาชิก
45.นางสุวรรณี คุ้มเดช สมาชิก
46.นายธนวรรธน์ ธนเสถียรธานนท์ สมาชิก
47.นางอาภารัศมิ์ ธนเสถียรธานนท์ สมาชิก
48.นางภัททิยา เพชรจตุรงค์ สมาชิก
49.น.ส.โสภา นัทยาย สมาชิก
50.น.ส.ปภาดา ไชยคุณ เจ้าหน้าที่สมาคมimage

สมาคมช่างทองไทย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00น. ณ พระบรมมหาราชวัง

สมาคมช่างทองไทย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00น. ณ พระบรมมหาราชวัง

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.