วาระ 2559-2561

คณะกรรมการบริหารสมาคมช่างทองไทย วาระปี 2559-2561

1.นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช         นายกสมาคม

2.นายประดิษฐ เรืองสุรรณ         อุปนายก 1

3.นายประสานชัย ตรึงจิตวิลาศ    อุปนายก 2

4.นายโชคชัย อัศวกาญจนกิจ      อุปนายก 3

5.นายมงคล มณีสินธพ              เลขาธิการ

6.น.ส.ขวัญกัญญฉัตร เจริญสุขศิริภาธร        เหรัญญิก

7.นายสุรชัย พรสมิทธิกุล                 นายทะเบียน

8.นายสิรวิชญ์ สายทอง               ปฏิคม

9.นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ             ประชาสัมพันธ์

10.นายยงยุทธ รัตนปัญญา                กรรมการวิสาหกิจ

11.นางดารณี พงษ์สาระนันทกุล             กรรมการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

12.นายสวัสดิ์ จิตดอน                  กรรมการ

13.นายพิสุทธิ์ อัจฉริยะภิมุข                 กรรมการ

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.