วาระ 2557-2559

คณะกรรมการบริหารสมาคมช่างทองไทย วาระ 2557-2559

นายบุญเลิศ     สิริภัทรวณิช            นายกสมาคม

นายประดิษฐ์   เรืองสุวรรณ            อุปนายกฯ 1

นายประสานชัย  ตรึงจิตวิลาศ        อุปนายกฯ 2

นายวีรพงศ์  เกษดำรงพาณิชย์         อุปนายกฯ 3

นายณัฐวุฒิ  พูนผล                          เลขาธิการ

นายโชคชัย อัศวกาญจนกิจ            เหรัญญิก

นายยงยุทธ  รัตนปัญญา                 ประชาสัมพันธ์

นายสวัสดิ์  จิตดอน                        นายทะเบียน

นายสิรวิชญ์  สายทอง                    ประสานงาน

นายบุญเจน  โปยทอง                    ปฏิคม

นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ                  กรรมการ

นายมงคล  มณีสินธพ                    กรรมการ

นายสุเมธ  มากเพ็ง                         กรรมการ

นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวชน์             กรรมการ

นายสุรเดช  หวังเจริญ                     กรรมการ

 

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.