วาระ 2555-2557

คณะกรรมการสมาคม ช่างทองไทย
คณะกรรมการบริหารสมาคมช่างทองไทย วาระ 2555-2557

 1. นายเสวต                  สมิทธาภิรดี                   นายกสมาคม
 2. นายบุญเลิศ                       สิริภัทรวณิช                   อุปนายก
 3. นายยุทธพล                       จิตอารีย์รัตน์                   อุปนายก
 4. นายประสารชัย                 ตรึงจิตวิลาศ                    อุปนายก
 5. นายประดิษฐ                     เรืองสุวรรณ             อุปนายก
 6. นายนพภณ                       พรมเต็ม                           เลขาธิการ
 7. นายธนกฤต                       เผ่าเวียงคำ                        นายทะเบียน
 8. นายณัฐวุฒิ                      พูนผล                              ประชาสัมพันธ์
 9. นายบุญเจน   โปยทอง                           ปฏิคม
 10. นายสิรวิชญ์ สายทอง                          เหรัญญิก
 11. นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท                 กรรมการ
 12. นายยงยุทธ รัตนปัญญา                     กรรมการ
 13. นายเชิดชัย เอี่ยมเผ่าจีน                     กรรมการ
 14. นายโชคชัย อัศวกาญจนกิจ                กรรมการ
 15. นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวชน์                กรรมการ
 16. นายสวัสดิ์                 จิตดอน                            กรรมการ
 17. นายสุรินทร์ หอมสมบัติ                       กรรมการ

 

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.