วาระ 2553-2554

คณะกรรมการสมาคมช่างทองไทยวาระ 2553-2554

นายเสวต สมิทธาภิรดี  นายเสวต สมิทธาภิรดี นายกสมาคม

นายนิมิตร ภักดี    นายนิมิตร ภักดี เลขาธิการฯ

นายยุทธพล จิตอารีย์รัตน์    นายยุทธพล จิตอารีย์รัตน์ อุปนายกฯ

นายสายันห์ ศศิสุวรรณ     นายสายันห์ ศศิสุวรรณ อุปนายกฯ

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช     นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช อุปนายกฯ

นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท     นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท นายทะเบียน

นายสิรวิชญ์ สายทอง     นายสิรวิชญ์ สายทอง เหรัญญิก
นายปัณณสิทธิ์ เมฆนันทพรรดิ์    นายปัณณสิทธิ์ เมฆนันทพรรดิ์ ปฏิคม

นายเชิดชัย เอี่ยมเผ่าจีน     นายเชิดชัย เอี่ยมเผ่าจีน ประชาสัมพันธ์

นายยงยุทธ รัตนปัญญา     นายยงยุทธ รัตนปัญญา กรรมการ
นายธนชาติ ข่าขันมะลี     นายธนชาติ ข่าขันมะลี กรรมการ
นายประสานชัย ตรึงจิตวิลาส     นายประสานชัย ตรึงจิตวิลาส กรรมการ
นายพีระพล คล้ายณรงค์     นายพีระพล คล้ายณรงค์ กรรมการ

เราช่างเครื่องประดับไทย   สามัคคีรวมใจเป็นหนึ่ง  

พร้อมจะสร้างสรรค์พัฒนา    ให้ฝีมือเป็นที่หนึ่งของโลก

 วิสัยทัศน์
1) เป็นสมาคมของผู้ประกอบอาชีพผลิตเครื่องประดับและอัญมณีทุกสาขา
2) เป็นองค์กรที่พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ
4) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสมรรถนะบุคคล ด้านอาชีพ
5) เป็นองค์กรที่ดูแลทุกข์สุขของมวลสมาชิก
6) เป็นองค์กรที่ ยึดหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์สมาคมช่างทองไทย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมการศึกษาโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาควิชาชีพเครื่องประดับและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเครื่องประดับอัญมณีของไทยทุกสาขา
2. ทำการวิจัยเกี่ยวกับศิลปะงานช่างทองโบราณ ส่งเสริมพัฒนางานฝีมือ รักษาอนุรักษ์ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ ในทางวิชาการ
3. ส่งเสริมและร่วมพัฒนามาตรฐานฝีมือและมาตรฐานอาชีพสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อจัดเกณฑ์ทดสอบประเมิน และรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาชีพอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
4. ส่งเสริมคุณภาพสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบวิชาชีพที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของภาคการผลิต และการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ
6. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรมการเงิน หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
7. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิชาชีพที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.