วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2562

1.ชื่อกิจกรรม : วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
2.วันที่ : 2 มีนาคม 2562
3.เวลา : 8.00-12.00น.
4.สถานที่ : กระทรวงแรงงาน
5.รายละเอียด : สมาคมช่างทองไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่2 มีนาคม 2562 ณ ห้องจอมพลป. พิบูลสาคราม ชั้น5 อาคารกระทรวงแรงงาน
โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน
และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมดังนี้
1.ว่าที่ร้อยตรี ปฏิมากร คุ้มเดช ที่ปรึกษาฯ
2.ดร.บัญชา วิชยานุวัติ ที่ปรึกษาฯ
3.นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ อุปนายก1
4.นายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการ
5.นายสุเมธ มากเพ็ง กรรมการ
6.นายไวพจน์ มณีโนนโพธิ์ กรรมการ
7.นางสุวรรณี คุ้มเดช ผู้ติดตาม

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.