วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์สมาคมช่างทองไทย
( 1 ) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการศึกษาโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาควิชาชีพเครื่องประดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเครื่องประดับอัญมณีของไทยทุกสาขา
( 2 ) ทำการวิจัยเกี่ยวกับศิลปะงานช่างทองโบราณ ส่งเสริมพัฒนางานฝีมือ รักษาอนุรักษ์แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ
( 3 ) ส่งเสริมและร่วมพัฒนามาตรฐานฝีมือ และมาตรฐานอาชีพสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อจัดเกณฑ์ ทดสอบประเมินและรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาชีพอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
( 4 ) ส่งเสริมคุณภาพสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐานตลอดจนวิจัยและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
( 5 ) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบวิชาชีพที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของภาคการผลิตและการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ
( 6 ) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรมการเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
( 7 ) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิชาชีพที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
( 8 ) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือสนุกเกอร์
( 9 ) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
จุดมุ่งหมายหลักของสมาคมช่างทองไทย
– เพื่อเป็นองค์กร ในการเชื่อมประสานระหว่างบุคคลและองค์กรในสายอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ
– เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากสายการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
– พัฒนาปรับปรุงและรักษาสืบสานไว้ซึ่งสายอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับให้ดำรงคงคงอยู่คู่กับเมืองไทยอย่างยั่งยืน
– เพื่อเป็นฐานสำคัญในการค้ำจุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับต่อการแข่งขันในระดับสากล
– เพื่อส่งเสริมการยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพ
– เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.