ประชุมความร่วมมือระหว่าง สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ มศว และ สมาคมช่างทองไทย

ชื่อกิจกรรม : ประชุมความร่วมมือระหว่าง สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ มศว และ สมาคมช่างทองไทยองค์กรที่ร่วมประสานงานด้วย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วันที่ : 5 เมษายน 2560.   เวลา : 10:00-12:00

สถานที่ : ห้องประชุม 1305 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดงาน :

– รับทราบเรื่อง การจัดตั่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

– ความร่วมมือด้านการสอนหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ

– การจัดทำมาตรฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นศูนย์กลาง Craftmanship ของโลก

7. รายชื่อตัวแทนสมาคมที่เข้าร่วม

มศว

1. ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี

2. ผศ.ดร.อมรมาศ กีรติศิลป์

และคณะ
สมาคมช่างทองไทย

1.คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช 

2.คุณมงคล มณีสินธพ  

3.อจ.ธนกฤต เผ่าเวียงคำ  

4.คุณสุรชัย พรสมิทธิกุล  

5.คุณสิรวิชญ์ สายทอง

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.