ประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ)

1.ชื่อกิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ)
2.วันที่ 18 มกราคม 2562
3.เวลา 9.30-12.00น.
4.สถานที่ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน


รายละเอียด : สมาคมช่างทองไทย เข้าร่วประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปการดำเนินงานโครงที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
1.นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานอนุกรรมการ
2.นางอุษา ศิริสนธิวรรธน ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.นายอาทร เตชะพนาลัย ผู้แทนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
4.นายถนัด จินตโกศล ผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5ว่าที่ร้อยตรีปฏิมากร คุ้มเดช ผู้แทนสมาคมช่างทองไทย
6.นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นมือรูปพรรณ (งานโบราณ)
7.นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นรูปพรรณตัวเรือนด้วยโลหะและการแกะแว๊กซ์ (งานเครื่องประดับ)
8.นายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการสมาคมช่างทองไทย
9.นายเผด็จ ภูอากาศ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.