ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1-2/2/2562

1.ชื่อกิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.วันที่ : 1-2 กุมภาพันธ์ 2562
3.เวลา : 9.00-17.00น.
4.สถานที่ : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงาน สมาคมช่างทองไทย
5.รายละเอียด : สมาคมช่างทองไทย จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-17.00น. ณ ศุนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสมาคมช่างทองไทย ชั้น3 โดยเปิดทดสอบ 2 สาขา และมีผู้เข้ารับการทดสอบ ดังนี้
1.สาขาช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)
1.1นายยงยุทธ รัตนปัญญา
1.2นางสาวสุธินี คำชาลี
1.3นางสาววัลลี วงศ์สีดา
1.4นางสาวสุริษา ปิติธาโน
1.5นายเชน บางงาม
2.สาขาช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ)
2.1นายศิริ สาระพางค์
2.2นายบุญสิน พรหมมุสิก
2.3นายปฐม ประทุมทอง
2.4นายอนุรักษ์ บุญจันทร์
ผู้คุมสอบ
1.นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ทดสอบฯ
2.นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท กรรมการคุมสอบ
3.นายทศพล ผลโภชน์ กรรมการคุมสอบ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.