งานโบว์ลิ่งการกุศล สานสัมพันธ์ จับคู่ธุรกิจ ครั้งที่ 1

สมาคมช่างทองไทย ได้จัดงานโบว์ลิ่งการกุศล สานสัมพันธ์ จับคู่ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิก และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเจ้าของกิจการภายนอก และเป็นการต่อยอดธุรกิจ โดยให้มีการทำ Business Matching แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้คณะผู้จัดงานขอบคุณพระคุณผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
1.สถาบันอัญมณี เครื่องประดับ และการออกแบบ
2.ชมรมอัญธานี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจมโมโปลิส
3.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
4.วิทยาลัยเพาะช่าง
5.สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
6.ชมรมช่างเครื่องประดับอัญมณีไทย
และหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ทุกท่านที่สนับสนุน ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้


ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน และ คณะกรรมการบริหารสมาคมที่ร่วมงาน ดังนี้
1.คุณบุญเลิศ สิริภัทรสณิช นายกสมาคม
2.คุณโชคชัย อัศวกาญจนกิจ อุปนายก 3
3.คุณมงคล มณีสินธพ อุปนายก 4
5.คุณศิริ สาระพางค์ เลขาธิการ
6.คุณรุ่งอรุณ สุวรรณชาโต เหรัญญิก
7.คุณยงยุทธ รัตนปัญญา กรรมการ
8.คุณดารณี พงษ์สาระนันทกุล กรรมการ

โอกาสหน้าพบกันใหม่….

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.