การประชุมเรื่อง : วิธีใช้เครื่องมือประเมินการทดสอบเบื้องต้น

การประชุมเรื่อง : วิธีใช้เครื่องมือประเมินการทดสอบเบื้องต้น
วันที่ : ๑๘ สค. ๕๙
สถานที่ : วิทยาลัยกาญจนาภิเษก ช่างทองหลวง (ศาลายา)
ตัวแทนสมาคมช่างทองไทยที่เข้าร่วมประชุม :
1. นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ

93394

ผลการประชุมดังนี้ ให้อนุกรรมการ รับรองเครื่องมือการประเมิน (เอกสารคู่มือ) และ จะทดลองใช้ประเมินในวันที่ ๓-๔ กย. ๕๙ สถานที่ในสำนักงานบริเวณวัดพระแก้ว โดยมีผู้ประเมินแต่ละสาขา ประกอบด้วย ภาคปฏิบัติ ๓ ท่าน และเลขานุการทำเอกสาร ๑ คน รวมทั้งภาคทฤษฎีจะมีผู้เข้ารับการประเมินสาขาละ ๔ คน เวลาที่ใช้กำหนดใว้ ๒ วัน แต่ยังไม่ได้ลงในคู่มือว่าจะใช้เวลาเท่าไร

9339593392

 

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.