TGSA

สมาคมช่างทองไทย

Logo สมาคมช่างทองไทย

Vision : วิสัยทัศน์

สืบสานพัฒนาช่าง สร้างสรรค์งานแผ่นดิน ก่อเกิดธุรกิจทองไทยและเครื่องประดับ

Mission : พันธกิจ

  1. สืบสานและอนุรักษ์ ศาสตร์และศิลป์ แห่งงานฝีมือ ช่างทอง และช่างเครื่องประดับไทย
  2. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ ช่างฝีมือเครื่องประดับไทยสู่สากล
  3. พัฒนามาตรฐานช่างฝีมือเครื่องประดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
  4. เป็นสื่อกลางระหว่างช่างฝีมือเครื่องประดับ กับผู้ประกอบการและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช
นายกสมาคมช่างทองไทย